A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi tevékenységek

 

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.

 

Az intézkedések, tevékenységek kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint a középfokú nevelésre, oktatásra vonatkozó 2016. évi ország specifikus ajánlásokkal.

 

Az országos vállaláson túl a Szekszárdi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17-2017-00038 azonosító számú - Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben című pályázat keretében kiemelten foglalkozik ezzel a célkitűzéssel.

 

Ennek értelmében intézményünk a következő megelőző (prevenciós) és beavatkozó (intervenciós) tevékenységekre fektet hangsúlyt pályázati források felhasználásával a tanév során:

 

®      Együttműködési stratégia kidolgozása a Pedagógiai Szakszolgálatokkal és EGYMI-vel

®      Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus bevonásával gondoskodunk a sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési,tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő tanulók ellátásáról, fejlesztéséről

®      A tanulási nehézséggel, zavarral küzdő fiatalokat haladási tempójukat figyelembe vevő egyéni fejlesztési terv alapján, órarendbe építetten fejlesztjük

®      Bemeneti mérések ütemezése a tanév elején, kimeneti mérések a tanév végén

®      A lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók korai kiszűrése, és célzott támogatása mentorálás segítségével

®      Korrepetálások, differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás (szakközépiskolai tanulók Szabóky Adolf szakiskolai ösztöndíj)

®      A javítóvizsgára felkészítés biztosít lehetőséget a lemaradás, lemorzsolódás megakadályozására, mind prevenciós, mint beavatkozó jelleggel

®      Kompetencia-alapú képzésekhez új tananyagok, módszertanok kidolgozása, bevezetése

®      Pedagógusaink oktató-nevelő munkájuk során kiemelt figyelmet fordítanak - mind tanórai keretek között, mind tanórán kívüli foglalkozások keretében – tanulóink

       alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztésére,

       kommunikációs (anyanyelvi és idegen nyelvi) technikájának     fejlesztésére,

       önismereti és szociális készségeinek fejlesztésére,

       tanulásmódszertani (tanulás tanulása) ismereteinek bővítésére,

       élethosszig tartó tanuláshoz (lifelong learning) szükséges kompetenciáinak fejlesztésére,

       munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztésére,

       kiemelten digitális kompetenciáiknak fejlesztésére,

       pályaorientációra, életpálya-építésre, ha szükséges, pályakorrekcióra,

       konfliktuskezelési módszerek, stratégiák (problémamegoldó, resztoratív technikák) megismertetésére,

       a diákok mindennapi életben való eligazodásának segítésére, önálló életkezdésre való felkészítésre,

       felelősségteljes állampolgári magatartásra nevelésére

®      Tanulói igazolatlan mulasztások csökkentésére irányuló beavatkozási rendszer kialakítása

®      Hiányzások, igazolatlan hiányzások számának folyamatos nyomon követése az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős által, rendszerszemlélet és folyamatszabályozás segítségével

®      Igazolatlan mulasztások jelzése a szülő/gondviselő, illetve az illetékes szervek felé

®      Kapcsolattartás a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársaival (esetmegbeszélések, intézkedési tervek készítése)

®      Kollégiumi elhelyezés biztosítása az intézmény tanulói részére

®      Szabadidős és közösségfejlesztő foglalkozásokkal az iskolai integráció, közösségformálás erősítése:

       tömegsport, sportrendezvények, egészséges életmódra nevelő tevékenységek,

       tanulmányi és szakmai versenyek,

       iskolai ünnepélyek,

       projektnapok, témahetek,

       diáknap,

       tanulmányi kirándulások, üzemlátógatások,

       könyvtár és múzeumlátogatások,

       kulturális programok, színház,

®      Az iskola pedagógusai rendszeresen vesznek részt képzéseken, továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai programokon, esetmegbeszéléseken a korai iskolaelhagyás megelőzésével kapcsolatos témában

®      Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel (szülő/gyám) - fogadó órák, szülői értekezletek, szükség esetén, egyeztetés alapján más időpontokban is a szülők rendelkezésére állunk a felmerülő problémák megoldása érdekében

®      Kapcsolattartás a Család és Gyermekjóléti Központ, a Szakértői Bizottságok, a Nevelési Tanácsadó, Gyámhivatal, Rendőrség munkatársaival, háziorvosokkal és védőnőkkel

®      Kapcsolattartás erősítése az Állami hivatali szervekkel (önkormányzatok, Kormányhivatal, OH, POK) Iparkamarákkal, szakmai gyakorlati helyekkel

®      Pályázatok írása és megvalósítása

       Erasmus + (külföldi szakmai gyakorlaton való részvétel lehetősége)

       Határtalanul

®      Ún. második esély típusú programok rendszerbe történő integrálása, hatékony       működtetése – felnőttképzés, felnőttoktatás keretében